Asynchrónne vs. synchrónne učenie

27. 07. 2023 • 3 minúty čítania
Asynchrónne vs. synchrónne učenie

Keď chcete vedieť, čo znamená termín asynchrónne učenie, nezaobídete sa bez znalosti jeho náprotivku – teda synchrónneho učenia. Synchrónne učenie alebo tiež niekedy synchrónne vzdelávanie, je akcia, pri ktorej sa zrazu zapája skupina študentov. Tradičná hodina matematiky v triede s učiteľom teda patrí presne do tejto definície. V prípade online učenia to znamená, že spolužiaci aj lektor sa nachádzajú v určitom čase na rovnakom virtuálnom mieste, napríklad tak, ako počas pandémie prebiehala dištančná výučba na základných školách. K metódam synchrónneho učenia online môžeme zaradiť živé prednášky, videokonferencie, telekonferencie alebo napríklad živé chatovanie.

Asynchrónne učenie

Asynchrónne vzdelávanie je presným opakom synchrónneho. To znamená, že študenti sa učia látku v rôznych časoch, na rôznych miestach. Zásadnou zmenou oproti synchrónnemu spôsobu učenia je fakt, že študujúci si určujú vlastný rozvrh. V prípade online učenia potom môžu byť na rôznych miestach a v rôznych časoch. Študijný materiál „konzumujú“ vtedy, keď sa rozhodnú, tempom, ktorým im vyhovuje. Metódy asynchrónnej výučby zahŕňajú online kurzy alebo samostatné výukové moduly.

Kedy používať synchrónne a kedy asynchrónne učenie?

Predstavte si situáciu, keď si pustíte online videokurz angličtiny a študujete si po pár minútach denne tak, ako vám to vyhovuje. Kdekoľvek, kedykoľvek. Bez prítomnosti živého učiteľa či lektora. V tomto prípade používate asynchrónnu metódu vzdelávania. Ak si chcete overiť svoje znalosti so živým učiteľom, klásť doplňujúce otázky či vyskúšať si výslovnosť, potrebujete na to metódu synchrónneho učenia. V online prostredí to znamená, že sa v určitom čase pripojíte na virtuálne miesto, kde si môžete priamou interakciou overiť svoje znalosti. Napríklad práve tie, ktoré ste sa naučili asynchrónne – teda sami z mobilu pri sledovaní videokurzu. Z vyššie popísaného vyplýva, že ani jedna z metód nie je lepšia či horšia. Ideálne je používať každú z nich pre konkrétny prípad, ktorý je pre danú potrebu vhodnejší.

Aké sú výhody a nevýhody asynchrónneho učenia online?

Výhody:

 • môžete študovať odkiaľkoľvek na planéte Zem
 • určujete si vlastné tempo výučby
 • máte možnosť sa k látke kedykoľvek vrátiť a zopakovať
 • je možné školiť neobmedzený počet študentov naraz

Nevýhody:

 • neexistuje okamžitý prístup k lektorovi
 • nutná sebadisciplína, pretože neexistuje učiteľ, ktorý študentovi dáva spätnú väzbu a dohliada nad disciplínou
 • bez interakcie a porovnania s ostatnými môže dôjsť k strate motivácie

Aké sú výhody a nevýhody synchrónneho učenia online?

Výhody:

 • skupinové aktivity umožňujú komunikáciu s lektorom či spolužiakmi
 • štúdium v reálnom čase umožňuje okamžitú spätnú väzbu
 • možnosť doplňujúcich otázok a vysvetlení

Nevýhody:

 • výučba prebieha tempom, ktorý určuje lektor
 • výučba prebieha v jednotný čas pre všetkých
 • výučba prebieha na jednom virtuálnom mieste
 
Nastavenia súborov cookie