Competency Mapping

09. 08. 2023 • 2 minúty čítania
Competency Mapping

Competency Mapping alebo Mapovanie kompetencií je strategický a systematický proces, ktorý slúži na identifikáciu a analýzu kľúčových zručností, vedomostí, schopností a správania, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vykonávanie pracovných úloh a plnenie cieľov organizácie.

Tento proces sa začína zhromažďovaním informácií o pracovných pozíciách v organizácii. To zahŕňa detailný opis práce, stanovenie očakávaní, ktoré sú s ňou spojené, a identifikáciu kľúčových výstupov alebo cieľov, ktoré má konkrétna rola dosahovať.

Následne sa vykoná analýza kompetencií. To zahŕňa identifikáciu zručností a vedomostí, ktoré sú nevyhnutné na efektívne a účinné vykonávanie pracovných úloh. Kompetencie sú rozdelené do dvoch hlavných kategórií:

Tvrdé kompetencie (Hard Skills): Ide o konkrétne technické zručnosti, odborné znalosti a technické schopnosti, ktoré sú špecifické pre dané pracovné miesto alebo odvetvie.

Mäkké kompetencie (Soft Skills): Ide o sociálne zručnosti, interpersonálne schopnosti, komunikačné zručnosti a osobnostné charakteristiky, ktoré ovplyvňujú úspech v práci a vo vzťahoch s ostatnými.

Počas Mapovania kompetencií je tiež kľúčové identifikovať rozdiely medzi požiadavkami na súčasných a požiadavkami na budúcich zamestnancov. To pomáha organizáciám pripraviť sa na budúce potreby a zabezpečuje udržateľnosť a konkurencieschopnosť na trhu práce.

Výsledky Competency Mappingu majú mnoho praktických využití. Pomáhajú organizáciám napríklad pri:

  • plánovaní rozvojových programov a vzdelávacích aktivít pre zamestnancov.
  • nábore nových zamestnancov s nevyhnutnými kompetenciami na danú pozíciu.
  • hodnotení výkonu a rozvoji zamestnancov na základe konkrétnych kompetencií.
  • stanovení cieľov a očakávaní pre zamestnancov vo vzťahu k ich kompetenciám
  • riadení zmien a transformácii organizácie prostredníctvom rozvoja potrebných kompetencií.

Competency Mapping je dynamický proces, ktorý by sa mal pravidelne aktualizovať v súlade s meniacimi sa potrebami organizácie a rýchlym vývojom technológií a trhu. Je to nástroj, ktorý umožňuje organizáciám lepšie porozumieť svojim ľudským zdrojom, optimalizovať ich výkon a dosiahnuť dlhodobý úspech prostredníctvom efektívneho využívania talentov a kompetencií zamestnancov.

 
Nastavenia súborov cookie