Navigácia Vývoja Vzdelávacích Programov: Pohľad na ADDIE Model

07. 11. 2023 • 3 minúty čítania
Navigácia Vývoja Vzdelávacích Programov: Pohľad na ADDIE Model

Vývoj efektívnych vzdelávacích programov je kľúčový na zaistenie kvalitného vzdelávania a rozvoja zručností v rôznych prostrediach, od korporátneho školenia po školstvo a verejné inštitúcie. Jedným z najuznávanejších modelov pre návrh, vývoj a implementáciu vzdelávacích programov je tzv. ADDIE model. Tento model, skratka pre Analyze, Design, Develop, Implement a Evaluate (Analýza, Návrh, Vývoj, Implementácia a Hodnotenie), slúži ako rámec na vytváranie efektívnych a cielených vzdelávacích skúseností. Prečítajte si tento článok a dozviete sa viac o tom, čo ADDIE model znamená a ako sa uplatňuje v praxi.

Prvým krokom v ADDIE modeli je analýza (Analyze). Počas tejto fázy sa odborníci na vzdelávanie snažia čo najlepšie identifikovať potreby a ciele konkrétneho vzdelávacieho programu. Výsledky analýzy obsahujú obvykle tieto položky:

 • Identifikácia cieľového publika: Kto sú účastníci vzdelávania? Aké sú ich znalosti, zručnosti a potreby?
 • Stanovenie cieľov: Aké sú ciele vzdelávania? Čo by mali účastníci po dokončení programu vedieť alebo poznať?
 • Analýza prostredia: Aké sú vonkajšie faktory, ktoré by mohli ovplyvniť vzdelávací proces? To môže zahŕňať technologické, organizačné alebo kultúrne aspekty.

Pri tvorbe druhej časti označovanej ako návrh (Design) sa vytvára samotný koncept vzdelávacieho programu. Jeho súčasťou bude:

 • Vytváranie vzdelávacieho plánu: Ako bude obsah prezentovaný? Aké metódy a médiá budú použité?
 • Vývoj materiálov: Aké študijné materiály, sprievodcovia a učebné prostriedky budú vytvorené?
 • Vytvorenie hodnotiacich nástrojov: Ako bude merané dosiahnutie vzdelávacích cieľov?

V tretej fáze – vývoj (Develop) – sa vytvára samotný vzdelávací materiál a prostriedky podľa plánu stanoveného vo fáze návrhu. To môže zahŕňať:

 • Vytváranie učebných materiálov, prezentácií, skúšobných testov a multimediálnych zdrojov.
 • Testovanie a overovanie vzdelávacích materiálov, aby bola zaistená kvalita a účinnosť.

Vo fáze implementácie (Implement) je vzdelávací program oficiálne spustený a sprístupnený cieľovému publiku. V tejto chvíli organizátorov čakajú predovšetkým tieto úlohy:

 • Prezentácia obsahu účastníkom v súlade s plánom vytvoreným vo fáze návrhu.
 • Zabezpečenie podpory pre účastníkov, ako sú inštruktori, mentori alebo online fóra.
 • Priebežné monitorovanie a kontrola, či prebiehajúca výučba zodpovedá očakávaniam.

Poslednou fázou ADDIE modelu je hodnotenie (Evaluate) účinnosti vzdelávacieho programu, ktoré zahŕňa predovšetkým:

 • Zhodnotenie, či boli splnené stanovené ciele vzdelávania.
 • Zhromažďovanie spätnej väzby od účastníkov týkajúcej sa ich skúseností a názorov na program.
 • Analýzu dát, aby bolo evidované, čo bolo úspešné a čo je možné vylepšiť pre budúce programy.

ADDIE model je dynamický a interaktívny, čo znamená, že spätná väzba získaná v rámci hodnotenia sa použije na vylepšenie budúcich vzdelávacích programov. Tým sa zaisťuje neustále zvyšovanie kvality a efektivity vzdelávania.

ADDIE model poskytuje systematický rámec pre návrh, vývoj a implementáciu vzdelávacích programov. Pomáha zaručiť, že vzdelávacie skúsenosti sú cielené, efektívne a zodpovedajú potrebám cieľového publika. Tento model sa široko využíva v rôznych odvetviach, a to od firemného školenia po akademické kurikulum. V dnešnom rýchlo rozvíjajúcom sa svete je dôležité mať rámec, ktorý uľahčuje tvorbu vzdelávacích programov, ktoré sú aktuálne a účinné.

 
Nastavenia súborov cookie